Būvuzraudzība

Jaunbūvējamu, pārbūvējamu un atjaunojamu ēku un būvju tehniskā uzraudzība un pasūtītāja interešu pārstāvība būvniecības procesā

Līdz būvdarbu uzsākšanai

 • Projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes kontrole
 • Būvprojekta, darbu organizācijas un darbu veikšanas projektu izvērtēšana
 • Būvdarbu izpildes kalendārā grafika un naudas plūsmas grafika izvērtēšana
 • Būvuzraudzības plāna sagatavošana un saskaņošana
 • Iespējamo risku būvdarbu laikā izvērtēšana un rekomendācijas to novēršanai

Būvdarbu laikā

 • Pasūtītāja tiesību un interešu pārstāvība būvdarbu veikšanas procesā
 • Būvdarbu gaitas uzraudzība
 • Būvdarbu secības, kvalitātes un atbilstības pārbaude
 • Izpildīto būvdarbu apjomu kontrole
 • Būvizstrādājumu atbilstības kontrole
 • Būvobjekta apsekošana un apsekojuma fotofiksācijas
 • Būvobjekta pārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzība

Būvdarbu noslēguma posmā

 • Būvobjekta uzraudzība pēc būvdarbu pabeigšanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā
 • Būves nodošanas ekspluatācijā procesa koordinācija un uzraudzība
 • Būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo atzinumu saņemšanas uzraudzība
 • Būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas komplektēšanas uzraudzība un kontrole

Būvdarbu garantijas laikā

 • Būvdarbu garantijas laika saistību izpildes kontroles plāna izstrādāšana
 • Būvobjekta apsekošana, defektu apzināšana, fotofiksācijas, defektu akta sastādīšana
 • Defektu cēloņu noskaidrošana
 • Defektu attiecināmības uz būvdarbu garantijas laika darbiem noteikšana
 • Rekomendācijas saistībā ar defektu novēršanu
 • Defektu novēršanas kontrole un uzraudzība

Kā arī citi pakalpojumi saskaņā ar būvuzraudzību reglamentējošiem normatīviem aktiem
un pasūtītāja darba uzdevumu

Būvniecības projektu vadība

Projektu vadības pakalpojumi visos būvniecības procesa posmos, no idejas līdz realizācijai


- Būvniecības ieceres izvērtēšana un optimizācijas priekšlikumi
- Būvprojektēšanas sagatavošana, vadība un uzraudzība
- Būvniecības procesa plānošana, sagatavošana, organizēšana, vadība un uzraudzība
- Būvniecības cenu aptauju un konkursu organizēšana un vadība
- Būvobjekta nodošana ekspluatācijā
- Būvdarbu garantijas laika saistību izpildes uzraudzība

Būvniecības konsultācijas, inženierkonsultācijas

Profesionālas konsultācijas dažādos ar būvprojektēšanu un būvniecības procesu saistītos jautājumos

 • Būvniecības ieceres izvērtēšana
 • Būvniecības procesa plānošana
 • Būvatļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Konsultācijas par būvniecības gaitu, projektu vadību un būvuzraudzību
 • Projektēšanas uzdevumu sagatavošana, projektēšanas nosacījumi
 • Būvprojekta izstrāde, vadība un izvērtēšana
 • Būvniecības cenu aptauju un konkursu organizēšana un vadība

 • Inženiertehniskie risinājumi un to optimizācija
 • Būvniecības konkursiem nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana
 • Būvniecības dalībnieku izvēle
 • Būvniecības līgumu sagatavošana un izvērtēšana
 • Būvdarbu apjomu un tāmju sagatavošana un izvērtēšana
 • Būvniecības finanšu konsultācijas
 • Būves nodošana ekspluatācijā
 • Būvju tehniskā apsekošana

Būvdarbu finansējuma apguves uzraudzība

Būvniecībai piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzība 
kreditējošās bankas uzdevumā

- Būvniecības uzsākšanas un finansējuma saņemšanas nosacījumu izpildes kontrole
- Būvprojekta vērtēšana
- Būvdarbu tāmju pārbaude
- Būvobjekta apsekošana, fotofiksācijas
- Būvdarbu finansējuma izsniegšanas nosacījumu ievērošanas kontrole
- Būvdarbu līgumsaistību izpildes kontrole
- Būvdarbu gaitas kontrole

- Finansējuma grafika izmaiņu kontrole
- Būvobjekta apsekošana, izpildīto būvdarbu fotofiksācijas
- Būvdarbu izpildes kontrole (kvalitāte, apjomi un izmaksas)
- Piešķirtā būvdarbu finansējuma un tā daļu izlietojuma kontrole
- Būvprojekta, tāmju un laika grafiku izmaiņu kontrole
- Konsultācijas un rekomendācijas
- Atzinumi

Būvdarbu finansējuma apguves uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz kreditējošo banku sagatavotajiem darba uzdevumiem,
kas katrā atsevišķā gadījumā var atšķirties.

Tehniskā apsekošana

Ēku un būvju, to sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšana,
atzinumu sagatavošana un rekomendācijas

 • Tehniskās apsekošanas darba uzdevuma sagatavošana un saskaņošana
 • Būves vizuālā apskate:
  •       Būvkonstrukciju apsekošana
  •       Inženiertehnisko sistēmu apsekošana
 • Apsekošanas fotofiksācijas
 • Inženiertehnisko sistēmu darbības pārbaude 
 • Padziļināta būves tehniskā izpēte
 • Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana
 • Rekomendācijas un konsultācijas

Būvniecības tāmes

Būvprojekta īstenošanai nepieciešamo būvniecības izmaksu aprēķins,
tāmju izstrāde un pārbaude


- Būvdarbu aptuvenās tāmes sastādīšana jeb paredzamo izmaksu prognoze (budžeta prognoze)
- Ieteikumi iecerētās būvniecības izmaksu ekonomijai
- Būvdarbu apjomu un tāmju sastādīšana, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu
- Būvprojekta kontroltāmes izstrāde
- Būvdarbu tāmju sagatavju izstrādāšana būvdarbu iepirkumu konkursu vajadzībām
- Būvdarbu tāmju vērtēšana būvdarbu iepirkumu konkursu pretendentu piedāvājumos
- Būvdarbu veicēja tāmju izvērtēšana
- Rekomendācijas tāmju optimizācijai

Būvprojektēšana

Ražošanas un loģistikas objektu, saldētavu un noliktavu būvprojekta izstrādāšana un saskaņošana

 • Projektēšanas uzdevuma saskaņošana
 • Būvprojektēšanas sagatavošana
 • Projektēšanas darbu vadība un būvprojekta izstrādes koordinēšana
 • Būvprojekta minimālā sastāvā un pilna būvprojekta izstrāde
 • Atsevišķu būvprojekta daļu izstrāde, to savstarpējās atbilstības koordinēšana
 • Konstruktīvo un inženiertehnisko risinājumu izstrāde un optimizācija
 • Izstrādātā būvprojekta saskaņošana
 • Būvprojekta izmaiņu veikšana un saskaņošana
 • Būvprojektu vērtēšana
 • Būvprojekta ekspertīzes organizēšana
 • Būvdarbu autoruzraudzība
 • Konsultācijas būvprojektēšanas jautājumos

Būvniecības konkursi

Būvniecības konkursu un cenu aptauju sagatavošana, organizēšana un vadība

- Būvniecības konkursu un cenu aptauju procedūras sagatavošana un vadība
- Būvniecības konkursu dokumentācijas izstrāde
- Nolikuma, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu sagatavošana

- Būvdarbu apjomu, tāmju sagatavju, kontroltāmes izstrāde
- Atbildes uz konkursa dalībnieku jautājumiem

- Būvniecības konkursam iesniegto piedāvājumu vērtēšana un rezultātu apkopošana
- Būvdarbu veicēja izvēle
- Būvniecības līgumu sagatavošana

- Būvniecības līgumu slēgšanas procedūras organizēšana un vadība
- Konsultācijas būvniecības konkursu jautājumos